Regulamin krytej pływalni

 1. Kryta Pływalnia jest obiektem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdyni.
 2. Pływalnia jest otwarta w godzinach 8.00 – 22.00 / w okresie ferii wg aktualnej oferty /
 3. Osoby chcące korzystać z usług pływalni zobowiązane są zapoznać się regulaminem pływalni i przestrzegać zawartych w nim zasad.
 4. Z pływalni korzystać mogą:
  1. grupowo – osoby uczące się pod opieką osoby prowadzącej zajęcia ( dzieci od lat 5)
  2. indywidualnie – osoby umiejące pływać ( dzieci do lat 12 pod opieką dorosłych )
 5. Wstęp na pływalnie może być dozwolony po zakupieniu biletu jednorazowego pływalni, za okazaniem karnetu lub karty wstępu / uczestnicy szkółek pływackich/
 6. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. Zabrania się korzystania z pływalni osobom niedomytym, ze zmianami skóry wskazującymi na możliwość zakażenia wody oraz innych osób korzystających z pływalni, chorych / infekcje górnych dróg oddechowych / .
 8. Użytkownicy o niestabilnym stanie zdrowa powinni korzystać z pływalni po konsultacji ze swoim lekarzem uzyskując zaświadczenie o braku przeciwwskazań. Za negatywne skutki korzystania z pływalni kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności
 9. W szatni na parterze obowiązuje pozostawienie okrycia wierzchniego i założenie czystego obuwia zmiennego / typu klapki o spodach anty poślizgowych /. Użytkownik jest zobowiązany do pozostawienia w skrytkach depozytowych przedmiotów wartościowych oraz pieniędzy .
 10. Zajęcia na pływalni w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie z pływalni mogą odbywać się jedynie w obecności ratownika.
 11. Zajęcia odbywające się w grupach nie mogą przekraczać 15 osób na jedną osobę prowadzącą według ustalonego rozkładu zajęć./ wg regulaminu grup zorganizowanych /
 12. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest przybyć przed zajęciami i wejść razem z grupą.
 13. Osobom nie uczestniczącym w zajęciach pływackich /opiekunowie osób wymagających opieki / przebywanie na pływalni jest dozwolone w czasie zajęć, w szatni na parterze pływalni. /.Wejście na piętro jedynie w obuwiu zmiennym typu klapki.
 14. W szatni mokrej, pod natryskami mogą przebywać jedynie osoby kąpiące się, tej samej płci.
 15. Osoby kąpiące się obowiązuje strój kąpielowy w dowolnym kolorze, czepek na głowę oraz obuwie zmienne typu klapki, czyste i odporne na wodę. Wejście na hale po przejściu przez brodzik.
 16. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na halę basenową tylko w stroju ćwiczebnym.
 17. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem nago, z użyciem mydła lub środków myjących / również każdorazowo po skorzystaniu z toalety/
 18. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju oraz bezwzględne podporządkowanie się prowadzącemu zajęcia.
 19. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażającym bezpieczeństwu osób tam przebywającym , a w szczególności:
  1. wchodzić do wody bez zezwolenia, wykonywać skoków do wody
  2. biegać po chodnikach otaczających nieckę pływalni, hałasować
  3. palić papierosów, pić napojów alkoholowych oraz jeść na terenie otaczającym nieckę
  4. wnosić opakowań szklanych, wprowadzać psów lub innych zwierząt.
 20. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia / organizator zawodów / a w pomieszczeniach pływalni za wspólne zachowanie odpowiedzialny jest kierownik grupy. Za bezpieczeństwo osób indywidualnych korzystających z pływalni odpowiedzialny jest Ratownik.
 21. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę pływalni.
 22. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.
 23. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona do 15 min po zajęciach.
 24. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowanie kierownikowi grupy do depozytu, kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności.
 25. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 26. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 27. Ratownicy pełniący dyżury na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.
 28. Udzielanie doraźnej pomocy p. medycznej odbywa się w punkcie I pomocy p. medycznej.
 29. Pływalnia jest monitorowana w sposób nie naruszający godności użytkowników.
 30. Korzystanie z dodatkowych urządzeń jest określone szczegółowymi regulaminami.
 31. Skargi i wnioski przyjmują Dyrektor i W-ce dyrektor ZSP 2 w Gdyni.

Regulamin korzystania z sauny

 1. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. W saunie jednorazowo mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.
 3. Bilet na saunę obejmuje możliwość korzystania z pływalni i sauny przez 90 min.
 4. Przed wejściem do sauny należy dokładnie umyć całe ciało z użyciem mydła     i wytrzeć całe ciało do sucha.
 5. Każda osoba korzystająca z sauny powinna posiadać dodatkowy ręcznik aby na nim siadać i dodatkowo trzymać stopy.
 6. Zabrania się:
  • siedzenia lub leżenia bezpośrednio na deskach,
  • polewania wodą elementów elektrycznych i grzejnych (grzałki, kamienie)
 7. W przypadku uczucia osłabienia należy natychmiast opuścić saunę.
 8. Osoby o ewentualnych przeciwwskazaniach powinny korzystać z sauny po konsultacji ze swoim lekarzem.
 9. Po wyjściu z sauny  kąpiel w niecce basenowej dozwolona wyłącznie po spłukaniu i dokładnym  umyciu  ciała pod natryskiem.
 10. W saunie należy zachowywać się  zgodnie z ogólnie panującymi zasadami.
 11. Przebywanie na hali basenowej dozwolone jest wyłącznie w ręczniku lub kostiumie kąpielowym.    
 12. Za skutki  zdrowotne  korzystania z sauny  Dyrekcja ZSP2 oraz Kierownik pływalni nie ponoszą odpowiedzialności.

Informacje o saunie suchej (tzw. fińskiej)

 • Sauna to zabieg termiczny polegający na przegrzaniu organizmu, zmuszając go do obfitego potu, wraz z którym wydalane są toksyczne produkty przemiany materii
 • Jedno wejście do sauny powinno trwać ok. 5-15 minut, a całkowity czas nie powinien przekraczać 30 minut dziennie np. 2 x 15 min lub 3 x 10 min.
 • Po każdym wyjściu z sauny należy wziąć prysznic naprzemienny zimną-gorącą wodą .Schładzamy ciało zawsze w kierunku serca.

WSKAZANIA:

 • przewlekłe choroby takie jak: reumatoidalne zapalenie stawów, kręgosłupa
 • nawracające choroby pulmunologiczne; astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli
 • ogólne wskazania do poprawy wydolności całego organizmu i ogólnego stanu zdrowia, jako środek hartujący przy obniżonej odporności

PRZECIWWSKAZANIA:

 • schorzenia ostre i przewlekłe z podwyższeniem temperatury ciała
 • nadciśnienie tętnicze krwi
 • choroby układu krążenia ze zmianami spowodowanymi miażdżycą
 • niewydolność krążenia
 • grzybica
 • dla kobiet: okres ciąży lub menstruacji
 • nowotwory złośliwe              

Regulamin pływalni dla grup zorganizowanych

I. Zasady ogólne

 1. Korzystający z pływalni winni posiadać zgodę lekarza.

 2. Zajęcia prowadzone są w grupach i pod nadzorem nauczyciela – instruktora.

 3. Grupa pływająca na pływalni nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.

 4. Liczba instruktorów dla osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.

 5. Zajęcia szkolne trwają 45 minut. Grupa w obecności instruktora wchodzi na teren pływalni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Spóźnieni nie będą wpuszczani na pływalnię. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach.

 6. Zajęcia na pływalni prowadzą wyłącznie nauczyciele, instruktorzy, trenerzy. Zajęcia muszą mieć formę zorganizowanej nauki pływania dla wszystkich uczniów.

 7. Uczestników zajęć obowiązuje strój kąpielowy lub spodenki kąpielowe, obuwie zmienne typu klapki i obowiązkowo czepek.

 8. Opiekunowie grup prowadzący zajęcia zobowiązani są przebierać się w szatni w strój kąpielowy lub sportowy.

 9. Za bezpieczeństwo pływających odpowiada prowadzący zajęcia: nauczyciel, instruktor, trener i ratownik.

 10. Personel pływalni w porozumieniu z opiekunem grupy ma prawo do usunięcia z pływalni osób, które nie stosują się do postanowień regulaminu.

 11. Personel pływalni ma prawo sprawdzenia czystości uczestników zajęć, w wypadku stwierdzenia uchybień jest zobowiązany zabronić wejścia na pływalnię.

 

II. Sprawy porządkowe

 1. Osoby z chorobami skóry, przeziębione, zakatarzone, ze świeżymi śladami po skaleczeniach nie będą wpuszczane na pływalnię.

 2. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu umycie się pod natryskiem bez ubrania (nago) przy użyciu mydła lub szamponu.

 3. Na terenie szatni i natrysków nie wolno używać szamponów w opakowaniach szklanych.

 4. W holu, szatni, natryskach i pływalni należy zachować bezwzględny spokój.

 5. Korzystający z pływalni zobowiązani są do przejścia przez brodzik na halę basenową pozostawienia klapek w miejscu nie zagrażającym bezpiecznemu przechodzeniu przez plażę basenową .

 6. Przedmioty wartościowe (pieniądze, dokumenty, biżuterię) należy przekazać opiekunowi grupy.

 1. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni, pływalnia nie bierze odpowiedzialności.

 2. Palenie tytoniu na terenie pływalni, rozbieralni i w pomieszczeniu ratowników – SUROWO WZBRONIONE !!

 3. Wszystkich korzystających z pływalni obowiązuje troska i dbałość o zachowanie czystości oraz stan urządzeń (prysznice, WC, stan suszarek, itp.) Zalecamy korzystanie z suszarek pływalni. Zabrania się przynoszenia własnych suszarek z uwagi na rożny stan techniczny.

 4. Osoby, które spowodowały zniszczenie sprzętu odpowiadają za to osobiście.

 5. Osoby towarzyszące (rodzice, opiekunowie) nie mają prawa wstępu do pomieszczeń pływalni, przeznaczonych dla osób kąpiących się.

 6. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:

  1. wchodzić do wody bez zezwolenia

  2. biegać na pływalni

  3. palić papierosy, pić napoje alkoholowe oraz jeść na terenie otaczającym nieckę pływalni

  4. hałasować

  5. wprowadzać psy lub inne zwierzęta

  6. popychać i wrzucać innych osób do wody

  7. używać sprzętu ratowniczego i pomocniczego nie zgodnie z jego przeznaczeniem

  8. wchodzić do wody z gumą do żucia w ustach

III. Obowiązki opiekunów grup

 1. Przyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni i obecność przy pozostawieniu odzieży w szatni i zmianie obuwia na klapki.
 2. Przeprowadzenie grupy do szatni mokrej i po przebraniu w stroje kąpielowe przejście pod natryski.
 3. Przypomnienie o konieczności skorzystania z toalet, dopilnowanie starannego umycia całego ciała przy użyciu mydła przez uczestników zajęć.
 4. Zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy na zajęcia do hali basenowej oraz sprawdzenie czy uczestnicy zajęć mają odpowiedni strój i nie wchodzą do wody z biżuterią, gumą do żucia, plastrami itp…
 5. Utrzymanie dyscypliny w grupie oraz zapobieganie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń pływalni oraz zgłaszanie zauważonych uszkodzeń, zanieczyszczeń wody itp.
 6. Po upływie zajęć w basenie zarządzenie zbiorki i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do pomieszczeń z natryskami.
 7. Sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach.
 8. Sprawowanie opieki nad uczestnikami zajęć w czasie pobytu pod natryskami w trakcie ubierania się, pomoc przy suszeniu włosów.
 9. Sprawdzenie czy uczniowie nie pozostawili odzieży bądź innych przedmiotów w szafkach i pozostawili szafki otwarte.
 10. Przejście z grupą do szatni w holu głównym i pozostawienie kluczyków w ilości zgodnej z pobraną, za kluczyki do szafek odpowiada nauczyciel – opiekun grupy.
 11. Wyprowadzenie grupy z budynku pływalni.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Opiekunowie grup (nauczyciel-instruktor) zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i jego postanowieniami – podać do wiadomości podopiecznym.

 2. O wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje kierownik pływalni.

 3. Rażące nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu może spowodować rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 4. Na zajęciach rekreacyjnych prowadzonych na pływalni szkolnej pod opieką ratownika może jednocześnie przebywać w wodzie do 45 dzieci w obecności trzech opiekunów.

 5. Na zajęciach specjalistycznych takich jak: nauka pływania, gimnastyka korekcyjna, pływanie zdrowotne pod opieką instruktora, nauczyciela, trenera, zawsze w obecności ratownika, grupa ćwiczebna nie może przekroczyć liczby 15 osób (uczniów).

 6. W przypadku zanieczyszczenia wody basenowej przez uczestników zajęć opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o powyższym fakcie ratownika. Koszt powstałej szkody i ewentualne straty finansowe pływalni pokrywa organizator zajęć. Wysokość kosztów ustalana będzie komisyjnie z udziałem organizatora zajęć.

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

  • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem http://basenkarwiny.zsp2.gdynia.pl/

  • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

  • Administrator – firma Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gdyni, prowadząca działalność pod adresem: Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 586-20-32-874, o nadanym numerze REGON: 001250791, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

  • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

  • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

  • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

 

§ 2 Rodzaje Cookies

  • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

  • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

  • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

  • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

 

§ 3 Bezpieczeństwo

  • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

  • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

  • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

 

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie

 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

 

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Facebook
 • Youtube

 

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

  • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

  • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

  • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

 

§ 7 Wyłączenie odpowiedzialności

  • Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz stanu zabezpieczeń urządzenia z którego korzysta.
  • Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika.
  • Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. Administrator nie odpowiada na tyle na ile pozwala na to prawo za działanie plików cookies używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każedej dowolnej witryny.

 

§ 8 Wymagania Serwisu

  • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

  • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

 

§ 9 Zmiany w Polityce Cookie

  • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

  • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

  • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.